Algemene Voorwaarden

1. Czarnota Advocatuur & Mediation is een eenmanszaak met als activiteiten juridische dienstverlening en uitoefening van de advocatuur en mediation.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, vervolgopdrachten, gewijzigde opdrachten en/of aanvullende opdrachten die opdrachtgevers aan Czarnota Advocatuur & Mediation, aan de advocaat en/of aan personen die ten behoeve van Czarnota Advocatuur & Mediation werkzaam zijn of waren en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan en/of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de relatie met de feitelijke uitvoerders van die opdrachten.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Czarnota Advocatuur en Mediation.

4. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Czarnota Advocatuur & Mediation is aanvaard door bevestiging van de opdracht. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Czarnota Advocatuur & Mediation zal bij de uitvoering van de door haar ontvangen opdrachten zich als goed opdrachtnemer gedragen.

5. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt aan Czarnota Advocatuur & Mediation, zijn zij elk hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht met Czarnota Advocatuur & Mediation na te komen.

6. De opdrachtgever is steeds gehouden de voor de uitvoering van de opdracht naar het oordeel van Czarnota Advocatuur & Mediation van belang zijnde gegevens en informatie aan te leveren, waarbij de opdrachtgever instaat voor de juistheid van deze gegevens. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan een van deze verplichtingen, dan is Czarnota Advocatuur & Mediation gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Czarnota Advocatuur & Mediation leidt.

7. De advisering door Czarnota Advocatuur & Mediation ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Czarnota Advocatuur & Mediaton.

8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Czarnota Advocatuur & Mediation tegen alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook voortvloeiend uit door Czarnota Advocatuur & Mediation ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, met inbegrip van alle door Czarnota Advocatuur & Mediation als gevolg daarvan te maken kosten.

9. Czarnota Advocatuur & Mediation is gerechtigd om bij de uitvoering van de door haar ontvangen opdracht gebruik te maken van de diensten van derden. Hierbij zal zij zo veel mogelijk voorafgaand in overleg treden met opdrachtgever. Czarnota Advocatuur & Mediation zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Czarnota Advocatuur & Mediation is gerechtigd zonder voorafgaand overleg namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. De kosten verbonden aan het inschakelen van derden zijn voor rekening van opdrachtgever.

10. Iedere aansprakelijkheid van Czarnota Advocatuur & Mediation en/of van degenen die de opdracht feitelijk uitvoeren, voortvloeiende uit toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een verstrekte opdracht, uit onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Czarnota Advocatuur & Mediation afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in het desbetreffende geval in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,–. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook in het geval dat ten onrechte een opdracht werd geweigerd, waardoor schade is ontstaan, alsmede in het geval van aansprakelijkheid wegens het ondeugdelijk functioneren van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers et cetera, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen of door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail. Czarnota Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade, indien de opdrachtgever op het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Czarnota Advocatuur & Mediation.

11. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook jegens Czarnota Advocatuur & Mediation ter zake van door deze verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden voor zover deze niet binnen één jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend.

12. De kosten van uitvoering van de opdracht door Czarnota Advocatuur & Mediation omvatten honorarium (op basis van gewerkte uren en geldend uurtarief) en verschotten, vermeerderd met omzetbelasting over deze bedragen. De gewerkte tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten en wordt naar boven afgerond. De verschotten bestaan uit de werkelijke kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Czarnota Advocatuur & Mediation ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, waaronder griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reiskosten. De reiskosten worden forfaitair vastgesteld op € 0,40 per kilometer.

13. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, is Czarnota Advocatuur & Mediation gerechtigd het gebruikelijke uurtarief van de behandelend advocaat, vermeerderd met eventuele kosten van derden, alles te vermeerderen met omzetbelasting, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

14. Czarnota Advocatuur & Mediation is gerechtigd het door haar gehanteerde uurtarief en de reiskostenvergoeding jaarlijks te wijzigen, mits de wijziging een verhoging inhoudt van niet meer dan 10% en de wijziging niet eerder plaatsvindt dan binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht.

15. De werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie, of zoveel korter als is overeengekomen, zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats, dan is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is en is de opdrachtgever over het factuurbedrag een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, vermeerderd met een bedrag ad € 25,– exclusief BTW voor iedere betalingsherinnering en/of aanmaning. Indien facturen 45 dagen na de factuurdatum niet zijn betaald, is opdrachtgever tevens een bedrag wegens buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd ten bedrage van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,– exclusief BTW, te vermeerderen met eventuele verschotten.

16. Een door de opdrachtgever betaald voorschot, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal worden verrekend met de slotdeclaratie.

17. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de (voorschot)declaratie(s), heeft Czarnota Advocatuur & Mediation naast de in artikel 15 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten of te beëindigen. Czarnota Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde ook, die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een opschorting of beëindiging van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

18. In zaken die worden behandeld op basis van mede door de overheid gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten en de eigen bijdrage die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen en is Czarnota Advocatuur & Mediation niet gehouden een aanvang te maken met de werkzaamheden totdat alle voor de toevoegingsaanvraag noodzakelijke bescheiden door de opdrachtgever in het bezit van Czarnota Advocatuur & Mediation zijn gesteld alsmede de eigen bijdrage, en een eventueel als voorschot in rekening gebracht griffierecht en kosten, waaronder de kosten van uittreksels, zijn voldaan.

19. Klachten over facturen dienen op straffe van verval schriftelijk en onderbouwd binnen 14 dagen na factuurdatum door Czarnota Advocatuur & Mediation te zijn ontvangen.

20. Czarnota Advocatuur & Mediation neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Er is een kantoorklachtenregeling beschikbaar. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend en hoe klachten door Czarnota Advocatuur & Mediation worden behandeld en afgehandeld. Deze kantoorklachtenregeling is de vinden op onze website www.czarnota.nl.

21. Nadat de opdracht is beëindigd, staan alle originele van opdrachtgever afkomstige stukken aan deze ter beschikking. Na verloop van 5 jaren zal het dossier worden vernietigd.

22. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Czarnota Advocatuur & Mediation waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afronding van de klacht door de advocaat zich wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van een bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen dan kunt u of wij onze klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Indien de Geschillencommissie Advocatuur niet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen zal het geschil door een van partijen aan het oordeel van de bevoegde rechter worden voorgelegd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

23. Deze voorwaarden gelden vanaf 1 maart 2017 en zijn met ingang van 1 maart 2017 van toepassing.